راهنمای دستورات وارد کردن فرمول‌های ریاضی
نکته: دستورات ریاضی باید با یک کارکتر فاصله از هم جدا شوند و یا در {} قرار گیرند.

با کمک دستورهای زیر می توانید فرمول ریاضی خود را ایجاد کنید. برای آشنایی بیشتر به چند مثال در انتهای صفحه توجه کنید.

عملگرها
int{a}{b}{x} : int{a}{b}{x}
doubleint{a}{b}{x} : doubleint{a}{b}{x}
tripleint{a}{b}{x} : tripleint{a}{b}{x}
oint{a}{b}{x} : oint{a}{b}{x}
sum{a}{b}{x} : sum{a}{b}{x}
prod{a}{b}{x} : prod{a}{b}{x}
bigcup{a}{b}{x} : bigcup{a}{b}{x}
bigcap{a}{b}{x} : bigcap{a}{b}{x}
جهت‌ها
left : left
right : right
leftright : leftright
doubleleft : doubleleft
doubleright : doubleright
doubleleftright : doubleleftright
nearrow : nearrow
searrow : searrow
فاصله
a~b : a~b
نماد ها
infty : infty
in : in
notin : notin
forall : forall
exists : exists
notexists : notexists
partial : partial
approx : approx
pm : pm
inter : inter
union : union
ortho : ortho
parallel : parallel
backslash : backslash
prime : prime
wedge : wedge
vert : vert
lbrace : {
rbrace : }
circ : circ
varnothing : varnothing
subset : subset
notsubset : notsubset
cdots : cdots
vdots : vdots
ddots : ddots
جداکننده‌ها
delim{[}{x}{]} : delim{[}{x}{]}
delim{]}{x}{]} : delim{]}{x}{]}
delim{[}{x}{[} : delim{[}{x}{[}
delim{]}{x}{[} : delim{]}{x}{[}
delim{lbrace}{x}{rbrace} : delim{lbrace}{x}{rbrace}
delim{|}{x}{|} : delim{|}{x}{|}
delim{vert}{x}{vert} : delim{vert}{x}{vert}

جدول
tabular{lines description}{columns description}{first_element ... last_element}

lines description : دنباله ای از 1 ها و 0 ها می باشد که در آن 1 بیانگر رسم خط عمودی و 0 بیانگر عدم رسم خط عمودی است. (طول دنباله برابر است با تعداد خطوط عمودی +1)
columns description : دنباله ای از 1 ها و 0 ها می باشد که در آن 1 بیانگر رسم خط افقی و 0 بیانگر عدم رسم خط افقی است. (طول دنباله برابر است با تعداد خطوط افقی +1)
مثال:

tabular{111}{1111}{a b c d e f g} : tabular{111}{1111}{a b c d e f g}

tabular{1001}{101}{1 2 3 4 5 6} : tabular{1001}{101}{1 2 3 4 5 6}
دستورات متداول
x+y : x+y
x-y : x-y
x*y : x*y
x/y : x/y
x^y : x^y
x_y : x_y
x<>y : x<>y
x>y : x>y
x>=y : x>=y
x<y : x<y
x<=y : x<=y
جذر
sqrt{a} : sqrt{a}
root{n}{a} : root{n}{a}
حد
lim{a}{x} : lim{a}{x}
مجموعه‌ها
bbR : bbR
bbN : bbN
bbZ : bbZ
bbC : bbC
ماتریس
matrix{num of lines}{num of columns}{first_element ... last_element}

مثال:

matrix{2}{3}{a b c d e f g} : matrix{2}{3}{a b c d e f g}

حروف یونانی
alpha : alpha
beta : beta
gamma : gamma
delta : delta
epsilon : epsilon
varepsilon : varepsilon
zeta : zeta
eta : eta
theta : theta
vartheta : vartheta
iota : iota
kappa : kappa
lambda : lambda
mu : mu
nu : nu
xi : xi
pi : pi
varpi : varpi
rho : rho
varrho : varrho
sigma : sigma
varsigma : varsigma
tau : tau
upsilon : upsilon
phi : phi
varphi : varphi
chi : chi
psi : psi
omega : omega
Gamma : Gamma
Lambda : Lambda
Sigma : Sigma
Psi : Psi
Delta : Delta
Xi : Xi
Upsilon : Upsilon
Omega : Omega
Theta : Theta
Pi : Pi
Phi : Phi
سایر
vec{express} : vec{express}

{express}under{foo} : {express}under{foo}

{express}over{foo} : {express}over{foo}

overline{express} : overline{express}

underline{express} : underline{express}

hat{express} : hat{express}

مثال ها:


ورودی خروجی
S(f)(t)=a_{0}+sum{n=1}{+infty}{a_{n} cos(n omega t)+b_{n} sin(n omega t)} S(f)(t)=a_{0}+sum{n=1}{+infty}{a_{n} cos(n omega t)+b_{n} sin(n omega t)}
delim{lbrace}{matrix{3}{1}{{3x-5y+z=0} {sqrt{2}x-7y+8z=0} {x-8y+9z=0}}}{ } delim{lbrace}{matrix{3}{1}{{3x-5y+z=0} {sqrt{2}x-7y+8z=0} {x-8y+9z=0}}}{ }
delim{|}{{1/N} sum{n=1}{N}{gamma(u_n)} - 1/{2 pi} int{0}{2 pi}{gamma(t) dt}}{|}<=e psilon/3 delim{|}{{1/N} sum{n=1}{N}{gamma(u_n)} - 1/{2 pi} int{0}{2 pi}{gamma(t) dt}}{|}<=e psilon/3